Skip to content Skip to footer

משכנתא בריבית משתנה

במשכנתא עם ריבית משתנה, הריבית (מחיר ההלוואה) תשתנה אחת לתקופה לפי עוגן שנקבע בתנאי המשכנתא. גם תדירות שינוי הריבית נקבעת בתנאי המשכנתא ויכולה להיות שינוי מדי חודש או שינוי אחת לכמה שנים. סכום ההלוואה במשכנתא כזו יכול להיות צמוד או לא צמוד. העוגן, לפיו משתנה הריבית יכול להיות מטבע זר כמו דולר או אירו, ריבית הפריים שמשמשת בסיס לחישובים שונים, או מדד מיוחד המשקלל מחירי אגרות חוב ממשלתיות או מלווה קצר מועד.​

משכנתא בריבית צמודה לפריים – זהו סוג המשכנתא הנפוץ ביותר. במשכנתא זו הריבית משתנה מדי חודש בהתאם לשינוי בריבית הפריים ולכן ההחזר החודשי ישתנה גם הוא בהתאם לשיעור השינוי בריבית. אם ריבית הפריים תעלה, גם הריבית שלכם תעלה ובהתאם ההחזר החודשי יעלה. אם ריבית הפריים תרד, גם ההחזר החודשי שלכם ירד.

שימו לב! כיום ריבית הפריים נמוכה מאוד ולא תוכל לרדת בשיעור ניכר. לא ניתן לחזות מראש מתי תעלה ריבית הפריים אבל כדאי להיות ערוכים גם למצב שבו הריבית תעלה.

משכנתא בריבית צמודת מט”ח – במשכנתא כזו הריבית משתנה מדי חודש בהתאם לשינוי בשער החליפין של המטבע אליו צמודה הריבית (בדרך כלל דולר או אירו). אם שער החליפין עולה, גם הריבית שלכם תעלה ובהתאם ההחזר החודשי יעלה. אם שער החליפין יורד, גם ההחזר החודשי יורד.

זכרו, על משכנתא בריבית משתנה אין עמלת פירעון מוקדם (עמלת היוון).

השאירו תגובה