Skip to content Skip to footer

משכנתא בריבית קבועה

במשכנתא עם ריבית קבועה ההחזר החודשי של המשכנתא לא משתנה בכלל או משתנה מעט לכל אורך תקופת ההלוואה​.

משכנתא לא צמודה בריבית קבועה – זוהי המשכנתא הסולידית ביותר, בה גם הריבית קבועה וגם סכום ההלוואה (הקרן) קבוע, ולכן ההחזר החודשי קבוע ואינו משתנה כלל לאורך כל תקופת ההלוואה. מאחר שהמלווה (הבנק או הגוף הפנסיוני) לוקח  עליו את כל הסיכון, זוהי גם המשכנתא היקרה ביותר.

משכנתא צמודה בריבית קבועה – במשכנתא כזו הריבית קבועה, אך סכום ההלוואה צמוד למדד המחירים לצרכן, למדד תשומות הבניה, או למטבע זר (דולר או אירו בדרך כלל), ולכן ההחזר החודשי משתנה מעט לאורך הזמן. אם המדד שאליו צמוד סכום ההלוואה עולה, גם סכום ההלוואה, וההחזר החודשי שנגזר ממנו יעלו בהתאם. אם המדד ירד, גם ההחזר החודשי ירד. את החישוב עושים כל חודש מחדש.

משכנתא בריבית משתנה עם תחנות – לא התבלבלנו, אנחנו עדיין מדברים על משכנתא בריבית קבועה. משכנתא עם תחנות של 5 שנים ומעלה נחשבת למשכנתא בריבית קבועה, בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים. במשכנתא כזו, סכום ההלוואה יכול להיות צמוד או לא צמוד, והריבית קבועה לתקופות קצובות. בסוף כל תקופה כזו, שנקראת גם “תחנה”, הריבית משתנה לפי ריבית העוגן שנקבעה בתנאי ההלוואה. ריבית העוגן הנפוצה ביותר היא ריבית הפריים.

עמלת פירעון מוקדם – אם לקחתם משכנתא בריבית קבועה ותרצו להחזיר חלק או את כל הסכום מוקדם ממה שסוכם מראש, יתכן שתידרשו לשלם “קנס” – עמלת היוון המכונה גם עמלת פירעון מוקדם. המלווה (הבנק או הגוף הפנסיוני) נתנו לכם את המשכנתא בהנחה שתשלמו לו ריבית מסוימת על כל התקופה של ההלוואה. אבל אם ביקשתם לשלם מוקדם מהצפוי, הוא עשוי להפסיד ​כסף ולכן נקבעה העמלה.

מתי לא תשלמו עמלת פירעון מוקדם? אם הריבית שהמלווה גובה היום על משכנתא חדשה מאותו סוג גבוהה מהריבית שנקבעה במשכנתא שלכם.

מתי תיאלצו לשלם עמלת פירעון מוקדם? אם הריבית שהמלווה גובה היום על משכנתא חדשה כזו, נמוכה מהריבית על המשכנתא שלכם תאלצו לשלם. העמלה שתשלמו מחושבת לפי סכום ההלוואה שנותר לכם להחזיר ולפי ההפרש בין הריבית על המשכנתא שלכם לריבית על​ משכנתא חדשה מאותו סוג. יש לכם משכנתא בריבית קבועה עם תחנות? עמלת הפירעון המוקדם שתשלמו מחושבת רק על התקופה שעד התחנה הקרובה. היעזרו בטבלה שבאתר בנק ישראל לחישוב משוער של גובה העמלה שתשלמו.

השאירו תגובה